ΕΝΟΤΗΤΑ 03. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
  • Αξιολόγηση της οπτικής ικανότητας,
  • Αξιολόγηση λειτουργικής όρασης,

Λέξεις κλειδιά: οπτική οξύτητα, λειτουργική όραση