3. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ

Γενετικές θεωρίες,

Περιβαλλοντικές Θεωρίες