5η Θεματική Ενότητα: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη

10ο μάθημα: Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Περιγραφή:

Ορισμός και χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η χρησιμότητα της διαφοροποίησης στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες..

-Να μελετήσουν ορισμούς για τη διαφοροποίηση και να συνεισφέρουν ενεργά σε συζητήσεις για την αξία της ως ενταξιακή πρακτική

-Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

- Να καταδείξουν ότι κατανοούν τα βασικά κριτήρια διαφοροποίησης στο επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος και του μαθητή

- Να μελετήσουν κείμενα για τη διαφοροποίηση (επιστημονικά άρθρα/κεφάλαια βιβλίων) και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες βασιζόμενες σε αυτά τα κείμενα

Βιβλιογραφικές αναφορές:

-Παντελιάδου, Σ, και Φιλιππάτου, Δ. (2012). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο

- Τomlinson, C. A. (2004) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης

 

11ο και 12ο μάθημα: Εργαστηριακό μάθημα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και παρουσιάσεις εργασιών

Περιγραφή:

Παρουσίαση παραδειγμάτων διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σχεδιασμός διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων σε ομάδες και παρουσίασή τους.

Μαθησιακοί στόχοι:

- Μα μελετήσουν παραδείγματα διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων και να συνεισφέρουν σε συζητήσεις στην τάξη για την κατανόησή τους

- Να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες

-Να παρουσιάσουν τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες που σχεδίασαν και να τις βελτιώσουν με βάση τα σχόλια που έγιναν

 

13ο μάθημα: Αποτίμηση του μαθήματος, αναστοχασμός και επίλυση αποριών για τις εξετάσεις