3η Θεματική Ενότητα: Πρακτικές εφαρμογές της ένταξης

6ο μάθημα: Έγκαιρη παρέμβαση και ένταξη: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της διάγνωσης και αξιολόγησης των παιδιών με αναπηρίες

Περιγραφή:

Ορισμός έγκαιρης παρέμβασης, οφέλη, φορείς έγκαιρης παρέμβασης, η διαδικασία της διάγνωσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Μαθησιακοί Στόχοι:

-Να καταδείξουν ότι κατανοούν τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και τα βασικά χαρακτηριστικά της.

-Να συνεισφέρουν σε συζητήσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης των μαθητών με αναπηρίες.

- Να καταδείξουν ότι απέκτησαν δεξιότητες συνεργασίας με γονείς μαθητών με αναπηρίες στο πλαίσιο σχετικών δραστηριοτήτων στην τάξη

Βιβλιογραφικές αναφορές:

-Κορνηλάκη, A. N., Κυπριωτάκη, M., και Μανωλίτσης, Γ. (2010). Πρώιμη Παρέμβαση. Διεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Πεδίο.

 

7o μάθημα: Μορφές και πρακτικές εφαρμογές της ένταξης

Περιγραφή:

Προϋποθέσεις ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος των Τμημάτων Ένταξης.. Ακαδημαϊκή, κοινωνική και χωροταξική ένταξη. Οδεύοντας προς Ένα Σχολείο για Όλους.

Μαθησιακοί στόχοι:

-Να περιγράφουν τα διαφορετικά μοντέλα  και είδη ένταξης και να αξιολογούν τη σημαντικότητά τους για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία

-Να παρακολουθήσουν video για τις διαφορετικές μορφές ένταξης, να καταγράψουν τις σκέψεις τους και να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη για το περιεχόμενo του video

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Göransson, Κ., & Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of research on inclusive education, European Journal of Special Needs Education, 29(3), 265-280

Παντελιάδου, Σ. (1992). Σχολική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, Τα Εκπαιδευτικά, 25-26, 95-106