Διαγωνοποίηση πίνακα, Γενικευμένα ιδιοδιανύσματα- μορφή Jordan

Εφαρμογές χαρακτηριστικών ποσών στην επίλυση γραμμικού διαφορικού συστήματος, στον υπολογισμό ρίζας τετραγωνικού πίνακα