Ειδικά θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μ. Αδάμ, Β. Πλαγιανάκος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: DIB205
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Θεωρία Perron Frobenius και εφαρμογές της στη θεωρία γραφημάτων 

Μέθοδοι παρεμβολής (Γραμμική, κυβική, Lagrange, Spline, Hermite, ΜοΜ). Κατασκευή πυρήνων παρεμβολής (interpolation kernels). Εφαρμογή σε 2 διαστάσεις, σε ιατρικές εικόνες.
Κατασκευή φίλτρων διακριτής παραγώγισης (πεπερασμένης και άπειρης κρουστικής απόκρισης, FIR και IIR)

Εφαρμογές χαρακτηριστικών ποσών στην τριγωνοποίηση πίνακα  

Μέθοδος Gauss-   LU  - Παραγοντοποίηση πίνακα συντελεστών συστήματος

Εφαρμογές χαρακτηριστικών ποσών στην επίλυση γραμμικού διαφορικού συστήματος, στον υπολογισμό ρίζας τετραγωνικού πίνακα   

Εφαρμογές χαρακτηριστικών ποσών στην επίλυση γραμμικού συστήματος   

Αριθμητική επίλυση μερικών διφορικών εξισώσεων (ΜΔΕ).

Εφαρμογές ΜΔΕ σε επεξεργασία ιατρικών εικόνων (αποθορυβοποίηση, τμηματοποίηση, ενεργά περιγράμμτα).

Εφαρμογές ΜΔΕ σε βιολογικά συστήματα (διάχυση, μοντελοποίηση κυτταρικών πληθυσμών).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις