Επίλυση γραμμικού συστήματος

Μέθοδος Gauss-   LU  - Παραγοντοποίηση πίνακα συντελεστών συστήματος