Νόρμα διανύσματος και νόρμα πίνακα. Ιδιοτιμές και Ιδιοδανύσματα, Τριγωνοποίηση πίνακα (Schur)

Εφαρμογές χαρακτηριστικών ποσών στην τριγωνοποίηση πίνακα