Παρεμβολή και αριθμητική διαφόριση και εφαρμογές στην ανάλυση εικόνας

Μέθοδοι παρεμβολής (Γραμμική, κυβική, Lagrange, Spline, Hermite, ΜοΜ). Κατασκευή πυρήνων παρεμβολής (interpolation kernels). Εφαρμογή σε 2 διαστάσεις, σε ιατρικές εικόνες.
Κατασκευή φίλτρων διακριτής παραγώγισης (πεπερασμένης και άπειρης κρουστικής απόκρισης, FIR και IIR)