Διακριτά Συστήματα Εξισώσεων (συνέχεια)
  • Ευστάθεια διακριτών συστημάτων. Ανάλυση φασικού χώρου διακριτών συστημάτων. Μη γραμμικά διακριτά συστήματα.