Διακριτά Συστήματα Εξισώσεων
  • Εισαγωγή. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Επίλυση διακριτών συστημάτων με τη χρήση του Maxima. Γραφική απεικόνιση τροχιών σε διακριτά συστήματα.