Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης
  • Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης. Μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης. Γραμμικές προσεγγίσεις σε μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Επίλυση Δ.Ε. με τη χρήση του Maxima.