ΠεριγραφήΤο μάθημα διαπραγματεύεται διάφορα θέματα που τίθενται στο πλαίσιο μιας επιστημονικής εργασίας. Εξετάζονται διαφορετικά είδη επιστημονικών εργασιών (πχ βιβλιογραφική, εμπειρική) και η διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή διατύπωση ερωτήματος, βιβλιογραφική αναζήτηση, σχεδιασμός έρευνας, διεξαγωγή έρευνας και ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και συγγραφή τελικής έκθεσης. Θίγονται τόσο θέματα περιεχομένου (πχ όσον αφορά στο σχεδιασμό της έρευνας) όσο και θέματα συμβάσεων (πχ μορφή κειμένου ερευνητικής έκθεσης, τρόπος αναγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών).

 

Το μάθημα έχει τη μορφή εργαστηρίου στη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές/τριες ασκούνται σε πρακτικές εκπόνησης επιστημονικής εργασίας.