Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου και NoSQL Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ), Συναθροιστικά μοντέλα δεδομένων, Μοντέλα και υποδομές κατανεμημένης επεξεργασίας, Συνέπεια και NoSQL ΒΔ, Είδη NoSQL ΒΔ (κλειδιού-τιμής, εγγράφων, στηλών, γραφημάτων), Αποδοτική επεξεργασία απαιτητικών ερωτημάτων επί μεγάλων συνόλων δεδομένων (προχωρημένα ευρετήρια, επεξεργασία σε πολυπύρηνα και σε παράλληλα και κατανεμημένα περιβάλλοντα, αξιοποίηση δίσκων τεχνολογίας SSD).

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

  • Γνωριμία με τις NoSQL Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ), τα Συναθροιστικά μοντέλα δεδομένων, τα Μοντέλα και τις υποδομές κατανεμημένης επεξεργασίας, τη Συνέπεια σε NoSQL ΒΔ, τα Είδη των NoSQL ΒΔ
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μοντελοποίησης, σχεδιασμού και υλοποίησης NoSQL ΒΔ
  • Γνωριμία με την αποδοτική επεξεργασία απαιτητικών ερωτημάτων επί μεγάλων συνόλων δεδομένων (προχωρημένα ευρετήρια, επεξεργασία σε πολυπύρηνα και σε παράλληλα και κατανεμημένα περιβάλλοντα, αξιοποίηση δίσκων τεχνολογίας SSD).
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού αλγορίθμων ΒΔ αποδοτικής επεξεργασίας απαιτητικών ερωτημάτων

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Pramod J. Sadalage and Martin Fowler. 2012. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence (1st ed.). Addison-Wesley Professional.

Adam Fowler, 2015. NoSQL For Dummies, John Wiley & Sons Inc.

Eric Redmond and Jim R. Wilson. 2012. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Pragmatic Bookshelf.

Shashank Tiwari. 2011. Professional NoSQL. Wrox Press Ltd., Birmingham, UK, UK.

Felix Gessert, Wolfram Wingerath, Steffen Friedrich, and Norbert Ritter. 2017. NoSQL database systems: a survey and decision guidance. Comput. Sci. 32, 3-4 (July 2017), 353-365.

Πρόσφατα ερευνητικά άρθρα για την αποδοτική επεξεργασία απαιτητικών ερωτημάτων επί μεγάλων συνόλων δεδομένων