Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στη ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχείριση και Έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Μοντελοποίηση σύγχρονης γεννήτριας, γραμμών μεταφοράς και φορτίων.

Έλεγχος αυτόματης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έλεγχος πραγματικής ισχύος – συχνότητας γεννητριών. Διαίρεση φορτίου μεταξύ γεννητριών. Έλεγχος τάσης γεννητριών. Έλεγχος τάσης ζυγών. Έλεγχος άεργου ισχύος – τάσης. Αντιστάθμιση. Συγχρονισμός γεννήτριας σε άπειρο ζυγό.

Μεταβατική ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίδραση των συστημάτων ελέγχου συχνότητας – τάσης στη μεταβατική ευστάθεια. Βελτιστοποίηση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ευέλικτα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και τη δομή της ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, αυτόματης παραγωγής, συγχρονισμού και ελέγχου και την ανάλυση και μοντέλα των βασικών συνιστωσών ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών επίλυσης ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων χαρακτηριστικών ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την σύνδεση τους με τη γενικότερη παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας.
  • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών επίλυσης βελτιστοποίησης και ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία ομαδική εργασία σε μια μελέτη ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει την ανάλυση του δικτύου και τα βασικά μαθηματικά μοντέλα του συστήματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Πιπής

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου 20%

Τελικές εξετάσεις 80%