Εδαφολογία

Βασίλειος Αντωνιάδης (Επίκ. Καθ.)-Δημήρκου Ανθούλα (Καθηγήτρια)-Γκόλια Ευαγγελία (μέλος ΕΔΙΠ)

Περιγραφή
Το έδαφος στο χωράφι. Μητρικά πετρώματα. Τα ορυκτά συστατικά των πετρωμάτων. Αποσάθρωση πετρωμάτων (φυσική, χημική και βιολογική). Ορυκτά της αργίλου. Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Οργανική ουσία του εδάφους. Εδαφικό διάλυμα και επιφάνειες ανταλλαγής ιόντων της στερεής φάσης του εδάφους. Όξινα και ασβεστούχα εδάφη. Αλατούχα και νατριωμένα εδάφη.
Κωδικός: SGEA208
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο