Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Βικτωρία Μπέλλου

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα ασχολείται με την προβολή της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Για την ακρίβεια, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των οργανωσιακών διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών

 

Organizational behavior is the scientific study that emphasizes the understanding of human factor at an individual, group and organizational level. In particular, it sets out to delineate individual and team behavior within organizations, in order to facilitate the design of appropriate organizational procedures, policies and practices.

 

 

Κωδικός: ANTMB160
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες που ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως η θεωρία του Freud, του Stagner, Sheldon και Sutermeister

Παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της αντίληψης καθώς και τα κύρια σφάλματα αντίληψης τα οποία τείνουν να κάνουν τα άτομα. Αναφορικά με την προσωπικότητα εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας καθώς και οι κυρίαρχες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Εξετάζεται η έννοια της αξίας και οι κύριες κατηγορίες αξιών καθώς και η επίδραση αυτών στους εργαζόμενους.

Προσδιοριστικοί παράγοντες στάσης και συμπεριφοράς. Περιγράφονται εννοιολογικά η στάση και η συμπεριφορά,  εντοπίζονται οι κυρίαρχες στάσεις και συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, αποτυπώνεται η μεταξύ τους σχέση, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της στάσης και συμπεριφοράς των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της παρακίνησης εξετάζονται οι κύριες θεωρίες αναγκών και παρακίνησης ενώ αναλύεται και η σημαντικότητα της παρακίνησης των εργαζομένων.

Εξετάζονται τόσο οι τυπικές όσο και οι ομάδες στο χώρο εργασίες, εξετάζεται η αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα αναλύεται η διαμόρφωση και διατήρησή τους.

Εξετάζεται η χρησιμότητα της επικοινωνίας, τα είδη επικοινωνίας, τα κανάλια επικοινωνίας και οι τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στους οργανισμούς.

Αναλύεται η έννοια της σύγκρουσης σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο, η χρησιμότητα και τα προβλήματά της ενώ εντοπίζονται και τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισής τους.

Η έννοια της ηγεσίας διαφοροποιείται από αυτή της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας και αναλύονται οι κύριες σχολές της ηγεσίας.

Εξετάζονται οι έννοιες της οργανωσιακής κουλτούρας και του οργανωσιακού κλίματος, η μεταξύ τους σχέση, ο ρόλος και ο τρόπος διαμόρφωσής τους.

Εντοπίζονται οι παράγοντες που προκαλούν τις οργανωσιακές αλλαγές, τα είδη της, οι φορείς της αλλά και οι αντιδράσεις των εργαζομένων σε αυτές.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5638
Αρ. Προβολών :  23349

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -