Νευρωνικά Δίκτυα στη Βιοπληροφορική

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) στη Βιοπληροφορική. Αναπτύσσονται οι βασικές ιδέες και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εμφαρμόζονται σε προβλήματα ανάλυσης βιολογικών αλληλουχιών. Η ενότητα ολοκληρώνεται με εργαστηριακή άσκηση στην οποία οι φοιτητές κατασκευάζουν ένα ΤΝΔ για την πρόβλεψη της κυτταρικής θέσης των πρωτεϊνών.