Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στις μεθόδους διαχείρισης και προσομοίωσης υδροδοτικών συστημάτων. Περιλαμβάνει την ανάλυση των υδροδοτικών συστημάτων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου, των Δεικτών Αξιολόγησης, του Μη Ανταποδοτικού Νερού και των μεθόδων και τεχνολογιών για την αντιμετώπισή του. Επίσης γίνεται αναφορά σε λογισμικά αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης, προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας τους καθώς και σε ολοκληρωμένα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Παρουσίαζεται το οικονομικό επίπεδο των απωλειών νερού και η μεθολοδογία υπολογισμού του. Τέλος, περιλαμβάνεται συζήτηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του κόστους των συστατικών του υδατικού ισοζυγίου στους χρήστες του.

Κωδικός: MHXC131
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή υδροδοτικών συστημάτων. Εισαγωγή σε θέματα διαχείρισης υδροδοτικών συστημάτων. Παγκόσμια Προβλήματα. Σύνδεση της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων με την Διαχείριση των αστικών συστημάτων ύδρευσης.

 

Προβλήματα υδροδοτικών συστημάτων. Σύνδεση των προβλημάτων με αιτίες και συμπτώματα. Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των δικτύων ύδρευσης.

 

Αξιολόγηση του Επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Το Πρότυπο Διεθνές Υδατικό Ισοζύγιο. Ανάλυση των συστατικών του υδατικοί ισοζυγίου. Βηματική Μεθοδολογία εκπόνησης του υδατικού ισοζυγίου. Ορισμός του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Τα βασικά του συστατικά στοιχεία.

 

Παρουσίαση της 1ης προτεινόμενης τροποποίησης του Πρότυπου Διεθνούς Υδατικού Ισοζυγίου. Παρουσίαση της 2ης προτεινόμενης τροποποίησης του Πρότυπου Διεθνούς Υδατικού Ισοζυγίου. Λόγοι για την ανάγκη τροποποίησης του υδατικού ισοζυγίου. Ανάλυση του συστατικού «Διαφορά Παγίου». Μεθοδολογία υπολογισμού της Διαφοράς Παγίου. Παρουσίαση του παγίου και της προτεινόμενης κοινωνικά δίκαιης προσέγγισης καθορισμού της τιμής του.

 

Παρουσίαση των αρχικών δεικτών αξιολόγησης για τα δίκτυα ύδρευσης. Οι δείκτες απόδοσης της IWA. Σχολιασμός των δεικτών απόδοσης. Παρουσίαση των απαραίτητων μεταβλητών για τον υπολογισμό των δεικτών απόδοσης. Η μεθοδολογία επιλογής δεικτών απόδοσης.

 

Παρουσίαση των νέων δεικτών απόδοσης που αναπτυχθηκαν για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα έλλειψης νερού. Παρουσίαση των εξισώσεων υπολογισμού τους και των απαραίτητων μεταβλητών για τον υπολογισμό τους.

 

Παρουσίαση των εργαλείων (water audit tools) αξιολόγησης αστικών δικτύων ύδρευσης. Ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων εισόδου και των αποτελεσμάτων του κάθε εργαλείου. Συγκριτική αξιολόγηση των εργαλείων μεταξύ τους. Παρουσίαση τους εργαλείου WB/PI Calc-UTH. Παρουσίαση της μεθοδολογίας χρήσης του.

 

Παρουσίαση των συστατικών του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Ανάλυση της Μη Τιμολογούμενης Εξουσιοδοτημένης Κατανάλωσης. Ανάλυση των συστατικών των Φαινόμενων Απωλειών. Υπολογισμός της σταθμισμένης μέσης ακρίβειας μετρητών. Ανάλυση των συστατικών των Πραγματικών Απωλειών. Εκτίμηση του επιπέδου των Πραγματικών Απωλειών. Παρουσίαση της ανάλυσης των συστατικών (components analysis) και της Ελάχιστης Νυχτερινής Παροχής

 

Παρουσίαση της αντιμετώπισης της μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Οφέλη από την μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Οι βασικές στρατηγικές για την μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού

 

Στρατηγική αντιμετώπισης των φαινόμενων απωλειών. Μέθοδοι αντιμετώπισης της υπομέτρησης, των σφαλμάτων ανάγνωσης των μετρητών, των λογιστικών σφαλμάτων και της μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινόμενων απωλειών.

 

Παρουσίαση των 4 πυλώνων αντιμετώπισης των πραγματικών απωλειών. Ανάλυση της διαχείρισης της πίεσης, του ενεργού ελέγχου διαρροών, της διαχείρισης αγωγών και της ταχύτητας και ποιότητας των επισκευών. Οικονομικό επίπεδο διαρροών.

 

Βασικές αρχές προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Οφέλη της προσομοίωσης. Παρουσίαση των βασικών δεδομένων για την προσομοίωση της υδραυλικής λειτουργίας.

 

Παρουσίαση της βηματικής ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης. Χρήση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και παρουσίαση των βασικών σημείων λειτουργίας τους. Παρουσίαση της προτεινόμενης κοινωνικά δίκαιης κατανομής του κόστους των συστατικών του υδατικού ισοζυγίου στους χρήστες του.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  830
Αρ. Προβολών :  8537

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -