Προσομοίωση Κυκλωμάτων

Νέστορας Ευμορφόπουλος

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των αριθμητικών μεθόδων και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με χρήση υπολογιστή. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα εξής θέματα: Διαμόρφωση εξισώσεων γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων, Στατική ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων, Αλγόριθμοι αραιών μητρών για προσομοίωση μεγάλων κυκλωμάτων, Στατική ανάλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων, Μεταβατική ανάλυση γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων, Ανάλυση συχνότητας γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος όπου οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν ένα πλήρες πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωμάτων όπως το SPICE.
Κωδικός: MHX248
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο