Συστήματα Βιο-αισθητήρων

Αθανάσιος Κακαρούντας

Περιγραφή

Το μάθημα "Συστήματα Βιο-Αισθητήρων" περιλαμβάνει 4 βασικές Θεματικές Ενότητες: 1) Μεθοδολογία Μετρήσεων, 2) Είδη αισθητήρων και τεχνολογία αισθητήρων, 3) Βιο-αισθητήρες και αρχές λειτουργία τους, 4) Συστήματα Βιο-αισθητήρων. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην τεχνολογία και τις αρχές των αισθητήρων και να αποκτήσει εξειδίκευση στους βιο-αισθητήρες. Μέσω της μελέτης των βιο-αισθητήρων, από την οπτική της εφαρμογής τους, ο φοιτητής αποκτά την επιθυμητή γνώση για την ενασχόλησή του στο πεδίο των αισθητήρων και συγκεκριμένα για εφαρμογές που απαιτείται η χρήση βιο-αισθητήρων.

Κωδικός: DIB274
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Η Θεματική Ενότητα αφορά τη θεμελίωση της μεθοδολογίας μετρήσεων, και γενικότερα της μέτρησης φυσικών μεγεθών. Στόχος είναι να εξοικοιωθεί ο φοιτητής με την ορολογία και τις παραμέτρους οι οποίες θα τον βοηθήσουν να λαμβάνει αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την μέτρηση. Η μεθοδολογία μετρήσεων αποτελεί τη θεμέλιο λίθο των αισθητήρων.

Η Θεματική Ενότητα ασχολείται γενικά με τον αισθητήρα ως όργανο μέτρησης, παρατήρησης ή/και εντοπισμού. Παρουσιάζονται τα γενικά θέματα που αφορούν τους αισθητήρες, καθώς και οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται προκειμένου να υλοποιηθούν. Επιπλέον παρουσιάζεται η βασική δομή των αισθητήρων, με κύρια έμφαση στον μορφοτροπέα (transducer). 

Η Θεματική Ενότητα αφορά τους Βιο-αισθητήρες ως εξειδίκευση των αισθητήρων και η μελέτη των χημικών και βιολογικών διεργασιών που αξιοποιούνται για ανίχνευση.

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο τη σύνδεση των προηγούμενων Θ.Ε. και την παρουσίαση συστημάτων αισθητήρων, από τη σύλληψη ως την υλοποίηση και αξιοποίηση τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις