Λογιστική

Γεώργιος Ιατρίδης, Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα

Περιγραφή

Το μάθημα Λογιστική διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η διάρκεια του μαθήματος συνίσταται σε 13 διαλέξεις.

Κωδικός: ANTMB171
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα και τις έννοιες του

Ο συνδυασμός συντελεστών παράγωγης για την επίτευξη συγκεκριμενων αντικειμενικών σκοπών

Ενεργητικό = Καθαρά θέση + Παθητικό

Η περίοδος (συνήθως ετήσια) που λαμβάνει χώρα ένα λογιστικό γεγονός.

Ένα γεγονός που επηρεάζει είτε ένα στοιχείο του ενεργητικού είτε του παθητικού είτε της καθαρας θέσης.

Διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων.

Είναι ο κωδικός οπού καταχωρούμε ένα λογιστικό γεγονός (πχ 20.00.23 αγορές εμπορευματων με 23% ΦΠΑ).

  • Ισολογισμός
  • Αποτελέσματα χρήσης
  • Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
  • Κατάσταση ταμειακών ροών
  • Σημειώσεις

Τα λογιστικά γεγονότα, πριν την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς, καταγράφονται σε ένα ειδικό βιβλίο, το Ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο είναι ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, όλα τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση.

Τηρείται σειρά ανά ημερομηνία

Περιλαμβάνει τα συνολικά αθροίσματα χρεώσεων και πιστώσεων καθώς και τα υπόλοιπα οποιωνδήποτε άλλων περιλαμβανομένων σ΄ αυτόν λογαριασμών.

• Σύνταξη Α΄ Προσωρινού Ισοζυγίου

• Διενέργεια εξωτερικής (φυσικής) απογραφής όπως αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης υλικού

• Εγγραφές προσαρμογής

• Λογισμός ετήσιων αποσβέσεων

• Σύνταξη Β΄ Προσωρινού Ισοζυγίου

• Διενέργεια εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος

• Σύνταξη οριστικού Ισοζυγίου

• Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  6580
Αρ. Προβολών :  38478

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -