Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Το 'Ηλεκτρονικό βιβλίο' είναι ένα σύνολο υπερκειμένων (hypertext) το οποίο 'προσομοιάζει' το έντυπο βιβλίο. Ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο είναι μια ευέλικτη δομή που εκτός από κείμενο σε ψηφιακή μορφή μπορεί επιπρόσθετα να είναι εμπλουτισμένο με στοιχεία πολυμέσων όπως: εικόνες, βίντεο, εξωτερικούς συνδέσμους (links), κλπ. Παράλληλα το συγκεκριμένο υποσύστημα επιτρέπει τη διαμόρφωση των περιεχομένων σε ενότητες - υποενότητες. Η παρουσίαση των περιεχομένων γίνεται με λίστα επιλογής (list box).Η πλοήγηση μέσα στο ηλεκτρονικό βιβλίο πραγματοποιείται με φιλικό τρόπο καθώς υπάρχουν ελεγκτήρια χειρισμού διαφόρων ενεργειών πχ. εμπρός-πίσω.