Σημειολόγια του χορού και της κίνησης: Με ποιό τρόπο ο χορός και η κίνηση επικοινωνεί κάτι στο κοινό; 

Λέξεις: 1000-1500